จัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ (eGP)

ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :     ถึงวันที่ :   
ค้นหา :    
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงลูกรัง และฝังท่อระบายน้ำทางเชื่อม (ซอยบ้าน นายไพโรจน์ เจริญคง) หมู่ที่ 1 ตำบลห่อหมก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2567
2จ้างก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรัง และฝังท่อระบายน้ำทางเชื่อม (ข้ามคลองตาแก้ว) หมู่ที่ 1 ตำบลบางยี่โท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2567
3จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมซ่อมแซมคันทางและไหล่ทางเดิม (ข้างประตูระบายน้ำท่าช้าง) หมู่ที่ 2 ตำบลบางยี่โท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2567
4จ้างก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรัง (ข้างคลองท่าช้าง) (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบางยี่โท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2567
5จ้างถมดินลานอเนกประสงค์ พร้อมลงลูกรัง (ข้างโดมอเนกประสงค์ หมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 ตำบลบางยี่โท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2567
6จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) พร้อมลงลูกรัง (ซอยบ้าน นางจินดา สุขสมจิตร) หมู่ที่ 2 ตำบลบางยี่โท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2567
7ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
8 ซื้อจะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
9ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
10 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
11จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางยี่โท ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 มิถุนายน 2567 จำนวน 12 คนๆละ 36 บาท จำนวน 19 วัน เป็นเงิน 8,208 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
12 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหน้าต่างใน ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 มิถุนายน 2567 จำนวน 32 คนๆละ 36 บาท จำนวน 19 วัน เป็นเงิน 21,888 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
13จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่างเหล็ก ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 มิถุนายน 2567 จำนวน 15 คนๆละ 36 บาท จำนวน 19 วัน เป็นเงิน 10,260 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
14 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงหลวง ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 มิถุนายน 2567 จำนวน 8 คนๆละ 36 บาท จำนวน 19 วัน เป็นเงิน 5,472 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
15จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใน ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 มิถุนายน 2567 จำนวน 18 คนๆละ 36 บาท จำนวน 19 วัน เป็นเงิน 12,312 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
16ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
17 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
18จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหน้าต่างใน ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 มิถุนายน 2567 จำนวน 33 คนๆละ 36 บาท จำนวน 19 วัน เป็นเงิน 22,572 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2567
19จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใน ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 มิถุนายน 2567 จำนวน 21 คนๆละ 36 บาท จำนวน 19 วัน เป็นเงิน 14,364 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 67069388105) 31 พ.ค. 2567
20 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ประสบวาตภัย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2567
หน้า : 1 2