ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
   
 

 

 

การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กฏหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายบนอาคาร และบนพื้นดิน ดังนี้

1. ป้ายบนอาคารตามกฎหมาย

    1.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4(3) ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งหรือตั้งป้าย

          (ก) ที่ติด หรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะ และมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตรหรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม

          (ข) ที่ติด หรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดินและมีขนาดหรือน้ำหนักเกิดนกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

     1.2 กฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ.2533) ให้ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะ มีน้อยกว่าคววามสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดความกว้างของป้ายเกิน 50 เซนติเมตรหรือยาวเกิน 1 เมตร หรือเนื้อที่ของป้ายเกิน 5000 ตารางเซนติเมตร หรือมีน้ำหนักของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับหรือติดตั้งป้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน 10 กิโลกรัมเป็นอาคารตามมาตร 4

     1.3 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 สิ่งที่สร้างอย่างอื่นที่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป

     1.4 กฏกระทรวง 55 ( พ.ศ.2543) ข้อ 8 ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้ำออกแนวผนังรอบนอกของอาคารและส่วนบนสุดของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายต้องสูงไม่เเกิน 6 เมตร จากส่วนสูงของหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้นข้อ 13 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุดและมีความยาวของป้ายไม่เกิน 32 เมตร

      1.5 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544

          ข้อ 36 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรงต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะ (และสูงไม่เกิน 30 เมตร) มีความยาวไม่เกิน 32 เมตร และต้องห่างจากที่ดินต่างเจ้าของไม่น้อยกว่า 4 เมตร

          ข้อ 37 สิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายให้ทำด้วยวัสดุทนไฟทั้งหมด

          ข้อ 50 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินต้องมีระยะร่น ดังนี้

              - ถนนสาธารณะกว่างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวห่างกึ่งถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร

              - ถนนสาธารณะกว้าง 10 เมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวห่างกึ่งถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนน

              - ถนนสาธารณะกว้าง 20 เมตรขึ้นไปให้ร่นแนวห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2.00 เมตร

           สำหรับป้ายบนอาคารจะต้องมีความสูงไม่เกิน 2 เท่าของระยะราบวัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวถนนด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด

           พื้นที่ห้ามก่อสร้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท

บทกำหนดโทษ   

     มาตรา 65 ความผิด ก่อสร้างโดยมิได้รับอนุญาตหรือก่อสร้างผิดแบบ (มาตรา 21,มาตรา31 ) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท

     มาตรา 66 ทวิ ความผิด ไม่รื้อถอนตามคำสั่งจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับอีกวันละไม่เกิน 30,000 บาท

    มาตรา 70 ความผิดเพื่อพาณิชยกรรมหรือเป็นการกระทำในทางการค้าง เพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือ จำหน่ายโดยมีค่าตอบแทน โทษปรับเป็น 2 เท่าของโทษตามมาตรนั้น

 

   
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2567