ReadyPlanet.com
dot dot
bulletผลงานและกิจกรรม
bulletข้อบัญญัติ
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
bulletคู่มือสำหรับประชาชน
bulletมาตราฐานการปฏิบัติงาน
bulletแผนการดำเนินงานประจำปี
dot
dot


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (เลียบคลองช่างเหล็ก) หมู่ี่ 1-4 ตำบลช่างเหล็ก article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบคลองรางสะแก) หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3 ต.ห่อหมก article
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบคลองรางสะแก) หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3 ตำบลห่อหมก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ article
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (เลียบคลองช่างเหล็ก) หมู่ที่ 1-4 ตำบลชางเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบคลองรางสะแก) หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3 ตำบลห่อหมก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (เลียบคลองช่างเหล็ก) หมู่ที่ 1-4 ต.ช่างเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ DLTV ศพด.ตำบลบางยี่โท article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 article
การติดป้ายประกาศตามโครงการก่อสร้างต่าง ๆ article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเก้าเลี้ยว บ้านข้างวัด ม.1 ต.บางยี่โท article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเก้าเลี้ยว บ้านข้างวัด ม.1 ต.บางยี่โท article
ตาราง ปปช. 01 โครงการ จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเก้าเลี้ยว ม.1 ต.บางยี่โท article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา DLTV article
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนสายหลัก ถึงบ้านนายเทียบ สนทอง) ม.5 ต.แคตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบคลองเหนือ) ม.2 ต.หน้าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกดินเลนและกำจัดวัชพืช (คลองขุนศรี) ม.3 ต.บางยี่โท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนสายหลัก บ้านนางสาวสำเนียง จันทริกแยกบ้านนางสำรวม สุทธิธรรม) ม.5 ต.แคตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบคลองช่างเหล็ก ออกไปทางป้อมตำรวจ) ม.4 ต.ช่างเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
หน้า 1/6
1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032