ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ภาพกิจกรรม อบต.บางยี่โทการประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี 2565
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 article
โครงการรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ ถนนสายรอง และชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
พิธีทำบุญอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 article
ตรวจสอบน้ำยาเคมี (ถังดับเพลิง) article
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น article
บริษัท ปตท. จัดกิจกรรมสุขภาพดี เคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ วัดสุนทราราม ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา article
กิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการ ตามโครงการชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง ‘’บวร’’ ณ. วัดกระแชง ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา article
โครงการพอเพียงเพื่อพ่อ เพาะพันธุ์ แบ่งปัน เพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 article
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 article
โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) article
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ปีงบประมาณ 2563 article
ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2563 article
อบต.บางยี่โท ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.พระนครศรีอยุธยา ให้บริการช่วยเหลือฟื้นฟูร่างกายและสติปัญญา เด็กพิการ article
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติร่วมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 article
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน article
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2562 article
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 article
หน้า 1/6
1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032