ReadyPlanet.com
dot dot
bulletผลงานและกิจกรรม
bulletข้อบัญญัติ
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
bulletคู่มือสำหรับประชาชน
bulletมาตราฐานการปฏิบัติงาน
bulletแผนการดำเนินงานประจำปี
dot
dot


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2562 article
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) article
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน article
ประชาสัมพันธ์ : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) article
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2562 article
ประชาสัมพันธ์เรื่องรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) article
โรคพิษสุนัขบ้า คืออะไร article
ประชาสัมพันธ์ QR Code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT article
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของอบต.บางยี่โท ประจำปี พ.ศ. 2562 article
รายงานผลการดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร เพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ได้ยกร่างข้อบัญญัติเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย article
ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น article
ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน article
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ article
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ article
บทวิเคราะห์อัตรากำลังตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2561-2563 article
รายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561 article
รายงานผลการดำเนินโครงการเยี่ยมเยี่ยนบ้านผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงและมีภาวะยากจน ปีงบประมาณ 2562 article
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 article
รายงานผลการประเมิน LPA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ article
รายงานผลการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติร่วมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 article
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องการทุจริต article
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ ๕) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) article
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 article
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 article
ประกาศ การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2561 article
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ ๔) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) article
หน้า 1/6
1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032