ReadyPlanet.com
dot dot
bulletผลงานและกิจกรรม
bulletข้อบัญญัติ
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
bulletคู่มือสำหรับประชาชน
bulletมาตราฐานการปฏิบัติงาน
bulletแผนการดำเนินงานประจำปี
dot
dot


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน article
รายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561 article
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 article
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 article
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 article
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 4) article
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 article
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) article
ประกาศ การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2560 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน article
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 3) article
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 2) article
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 1) article
ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต article
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2560 article
คำสั่ง อบต.บางยี่โท เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของอบต.บางยี่โท article
ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ โครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคเกษตร ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี article
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน article
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 article
คำสั่งอบต.บางยี่โท เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของอบต.บางยี่โท article
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะที่บ้าน ฝากธนาคารที่อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 article
ประกาศอบต.บางยี่โท เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ article
แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 article
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะลดโลกร้อน ห่วงอาทรความปลอดภัยของเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 article
ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
การประเมินความพึงพอใจของผุ้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของอบต.บางยี่โท ประจำปี พ.ศ.2560 article
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 article
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ครั้งที่ 2/2560 article
หน้า 1/5
1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032