ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ( External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) ประจำปี พ.ศ. 2566 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ 2566 article
รายงานผลการประเมินความรายงานพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ อบต.บางยี่โท 2565 article
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท Privacy Policy of www.bangyeetho.go.th article
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 article
โครงการน้ำมันเก่า แลกน้ำมันใหม่ ลดรายจ่าย ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปี งบประมาณ 2566 article
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 9 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 article
โครงการสวนครัวชุมชน ปีงบประมาณ 2565 article
โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 article
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พ.ศ.2565 ของกรมชลประทาน article
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว article
รับบริจาคขยะรีไซเคิล article
ขยะอันตรายจากชุมชนและขยะอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 article
โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ขุดลอกคลอง และซ่อมแซมไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 article
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๘ article
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บางยี่โท article
ประกาศจังหวัดฯ มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรืองการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2564 article
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) article
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศจังหวัดฯ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศจังหวัดฯ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเรื่องติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมชี้แจงโครงการ น้ำมันเก่า แลกน้ำมันใหม่ ลดรายจ่าย ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 และโครงการสวนครัวชุมชน ประจำปี 2565 article
แจ้งประกาศ การกำชับกฎระเบียบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางยี่โท เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง article
หน้า 1/10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032