ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางยี่โท เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง article
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางยี่โท เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางยี่โท เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) สำหรับการจัดทำการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (ครั้งที่ 5) (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
โครงการสวนครัวเพื่อพอเพียง เพาะพันธุ์ แบ่งปัน เพื่อชุมชน
โครงการสวนครัวเพื่อพอเพียง เพาะพันธ์ แบ่งปันเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 article
ตารางกำหนดการประชาคมตำบล ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปล
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในด้านการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๘ article
ขอความร่วมมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ ทำแบบประเมินการจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๔ article
ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ article
ประกาศ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 article
ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 article
ประกาศ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 article
ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ article
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ article
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) article
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 article
ประกาศ การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ อบต.บางยี่โท ประจำปี พ.ศ.2562 article
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 article
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2563 article
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) article
คำสั่ง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน / แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล article
ประกาศ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 article
ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ประจำปี 2563 article
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 article
ประกาศ เรื่อง ใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 article
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.บางยี่โท รอบปีงบประมาณ 2561-2563 article
หน้า 1/9
1 2 3 4 5 6 7 8 9  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032