ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 4) article
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 article
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) article
ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต article
ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ โครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคเกษตร ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประชาสัมพันธ์ เรื่ิอง ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 article
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 article
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจำปีงบประมาณ 2559 article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2559 article
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ดูแลตัวเองในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ปี 2558
การรับขึ้นทะเบียนเพื่อจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ article
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนเตรียมการป้องกันวาตภัยอันเกิดจากพายุฤดูร้อน article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติประจำปี 2559 article
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ article
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2559-2561 article
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น article
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"คืนสีเขียวให้ชุมชน คืนต้นไม่ให้โลก"ประจำปัีงบประมาณ 2559 article
ประกาศ การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2559 article
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ (พ.ศ.2558-2560) ปรับปรุุงครั้งที่ 4 article
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอัคคีภัย และภัยธรรมชาติในช่วงฤดูแล้ง article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 article
ประชาสัมพันธ์ คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 article
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังการเกิดวาตภัยจากพายุฤดูร้อน article
หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032