ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


โครงการคัดแยกขยะ ลดโลกร้อน ห่วงอาทรความปลอดภัยของเยาวชน ประจำปี 2560 article

 

 

 
ภาพกิจกรรม อบต.บางยี่โท

ต้อนรับคณะจากมูลนิธิ TTAA เพื่อเพื่อนมนุษย์พร้อมคณะ ในงานรับมอบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเสริมลาภ เสริมทรัพย์ เสริมบารมี โรงเรียนวัดศิริสุขาราม article
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท / โครงการคัดแยกขยะลดโลกร้อน ห่วงอาทร ความปลอดภัยของเยาวชน ประจำปี 2566 article
โครงการ "จิตอาสาพัฒนา" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรฯ (รัชกาลที่ 10) article
โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566-2570) รอบที่3 article
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 article
โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) article
โครงการรู้ทันภัยจากสื่อออนไลน์เพื่อสุขภาพกายจิตที่ดี article
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติทางถนน อบต.บางยี่โท ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย ประจำปี 2566 article
โครงการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 article
จังหวัด อำเภอ ลงตรวจเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ ตามโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา article
ประชาคมจัดทำแผนพัฒนา พ.ศ. 2566 - 2570 article
โครงการจิตอาสาร่วมใจรักษ์พัฒนา คลองขุนศรี
วันน้อมรำลึกครบรอบ ๑๐ ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง article
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 article
งานทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ อบต.บางยี่โท
โครงการสวนครัวชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการน้ำมันเก่า แลกน้ำมันใหม่ ลดรายจ่าย ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย article
การประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี 2565
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 article
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 article
โครงการรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ ถนนสายรอง และชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
พิธีทำบุญอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 article
ตรวจสอบน้ำยาเคมี (ถังดับเพลิง) article
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น article
บริษัท ปตท. จัดกิจกรรมสุขภาพดี เคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ วัดสุนทราราม ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา article
กิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการ ตามโครงการชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง ‘’บวร’’ ณ. วัดกระแชง ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา article
โครงการพอเพียงเพื่อพ่อ เพาะพันธุ์ แบ่งปัน เพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 article
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 article
โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) article
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ปีงบประมาณ 2563 article
ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2563 article
อบต.บางยี่โท ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.พระนครศรีอยุธยา ให้บริการช่วยเหลือฟื้นฟูร่างกายและสติปัญญา เด็กพิการ article
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติร่วมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 article
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน article
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2562 article
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 article
โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจน ประจำปีงบประมาณ 2562 article
โครงการพัฒนาจิตส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 article
การจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ article
โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันอุบัติภัยภายในชุมชน ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 article
โครงการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรคภาวะหัวใจตายเฉียบพลัน ฯ article
ซ่อมแซมไฟฟ้า และไฟถนน article
โครการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น article
กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 article
โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 article
โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 article
โครงการพอเพียงเพื่อพ่อ เพาะพันธุ์ แบ่งปันเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 article
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 article
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปี 2562 article
โครงการประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ขอพร-เชิดชูผู้สูงอายุ article
โครงการ "คัดแยกขยะที่บ้าน ฝากธนาคารขยะที่ อบต." ประจำปี 2561 article
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังกำจัดผักตบชวา" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 article
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปี 2561 article
โครงการคัดแยกขยะ ลดโลกร้อน ห่วงอาทรความปลอดภัยของเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 article
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 article
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน อบต.บางยี่โท ร่วมปลูกและขยายพันธุ์ ต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 article
โครงการรวมพลังกำจัดผักตบชวา นำมาทำปุ๋ยหมัก ประจำปี 2561 article
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน อบต.บางยี่โท ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 article
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2561 article
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาขิกสภาองค์การบริหารส่ว่นตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2561 article
โครงการพอเพียงเพื่อพ่อ เพาะพันธุ์ แบ่งปันเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2561 article
โครงการพัฒนาจิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ ปีงบประมาณ 2561 article
โครงการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติร่วมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 article
โครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ประจำปี 2561 article
โครงการ ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือเพื่อชุมชน ประจำปี 2561 article
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 article
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังกำจัดผักตบชวา" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 article
โครงการจัดตั้งสภาเด็กระดับอำเภอบางไทร ประจำปี 2560 วันที่ 23 กันยายน 2560 article
โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" ประจำปี 2560 วันที่ 19 กันยายน 2560 article
โครงการ "คัดแยกขยะที่บ้าน ฝากธนาคารขยะที่ อบต." ประจำปี 2560 article
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปี 2560 article
โครงการความร่วมมือรณรงค์การรักษาความสะอาด อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปี 2560 article
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 article
โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 article
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยการเต้นแอโรบิค" ประจำปี 2560 article
โครงการทำบุญตัดบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 วันที่ 9 มกราคม 2560 article
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560 article
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การเขียนและบริหารโครงการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 article
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท แจกทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ห้องประชุมอำเภอบางไทร วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
โครงการ"รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ Microsoft Word ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ วันที่ 19 ตุลาคม 2558
โครงการ"คัดแยกขยะลดโลกร้อน ห่วงอาทรความปลอดภัยของเยาวชน" ประจำปี 2558 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงหลวง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 ณ วัดช่างเหล็ก(พิบูลเกียรติ) วันที่ 31 สิงหาคม 2558
กิจกรรมกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 article
โครงการ ปั่น เดิน วิ่ง ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธ์ุปลา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558
โครงการชาวบางยี่โทพร้อมใจ แต่งชุดไทย ไปแห่เทียน (พรรษา) ประจำปี 2558 9 วัด วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 article
โครงการพัฒนาจิต ส่งเสริมคุณภาพชชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2558 ณ จังหวัดนครปฐม article
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปี 2558 article
โครงการ ผู้สูงอายุปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อภัยมา ประจำปี 2558 article
โครงการพัฒนาจิต ส่งเสริมคุณภาพชชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2558 ณ วัดบางยี่โท article
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ประจำปี 2558-2560 article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 article
โครงการหมู่บ้านรักษาศิล 5 ณ วัดศิริสุขขาราม วันที่ 30 มิถุนายน 2558 articleCopyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032