ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2560 article
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 4) article
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 article
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) article
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน article
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 3) article
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 2) article
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 1) article
ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต article
คำสั่ง อบต.บางยี่โท เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของอบต.บางยี่โท article
ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ โครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคเกษตร ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
คำสั่งอบต.บางยี่โท เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของอบต.บางยี่โท article
ประกาศอบต.บางยี่โท เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ article
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประชาสัมพันธ์ เรื่ิอง ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 article
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 article
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจำปีงบประมาณ 2559 article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2559 article
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ดูแลตัวเองในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ปี 2558
การรับขึ้นทะเบียนเพื่อจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ article
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนเตรียมการป้องกันวาตภัยอันเกิดจากพายุฤดูร้อน article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติประจำปี 2559 article
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ article
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2559-2561 article
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น article
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"คืนสีเขียวให้ชุมชน คืนต้นไม่ให้โลก"ประจำปัีงบประมาณ 2559 article
ประกาศ การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2559 article
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ (พ.ศ.2558-2560) ปรับปรุุงครั้งที่ 4 article
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอัคคีภัย และภัยธรรมชาติในช่วงฤดูแล้ง article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 article
ประชาสัมพันธ์ คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 article
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังการเกิดวาตภัยจากพายุฤดูร้อน article
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2558
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่อง การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2558 article
ประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุงท้องที่ article
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ทางไปรษณีย์ article
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่องการยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 article
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศอบต.บางยี่โท เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย ปี 2557 article
ประกาศเรื่อง การร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท สมัยสามัญ สมัยที่ 3 article
ประกาศเรื่อง การรายงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น article
ประกาศเรื่อง การกำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 article
ประกาศเรื่อง การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2557 article
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2557 article
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2557 article
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) article
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ ปี 2557
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ในกระบวนการให้บริการประชาชน article
ประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งเตือนความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำ ปี 2557 article
ประชาสัมพันธ์การติดตามแผนและผล ปี 2556
ประกาศ แผนการปฏิบัติการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 article
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่องการกำหนดกระบวนงาน เพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการประชาชน ปี 2557 article
ประชาสัมพันธ์แผนปี 2558-2560
ประชาสัมพันธ์ ผลการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภา อบต.บางยี่โท
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกาศแจ้งเตือนเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์นำ้ล้นตลิ่ง ฉบับที่ 1 article
ประกาศเรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 article
ประกาศเรื่อง ใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 article
ประกาศเรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2557-2559 article
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ประกาศ การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ๒๕๕๖ article
ประกาศ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ๒๕๕๖ article
สนับสนุนการเข้าร่วม ประชาคมอาเซียน article
ประกาศ การกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ article
เชิญชวน 'ร่วมใจใส่เสื้อขาว ร่วมแสดงพลังต้านยาเสพติด'
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแจ้งเตือนและรณรงค์ให้เกษตรกรลดการทำการเพาะปลูกข้าวนาปัง ครั้งที่ 2 article
การแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้เผาขยะ วัชพืช และเศษวัสดุ article
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ขอพร เชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ___อบต.บางยี่โท ประจำปี 2556
ประกาศ การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ article
ประกาศ การร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ๒๕๕๖ article
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2556 article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่องการกำหนดกระบวนงาน เพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการประชาชน ปี ๒๕๕๖ article
เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย article
การแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ article
ประกาศ การร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ การกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ article
ประกาศ การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ article
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2555 article
ประชาสัมพันธ์การร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 article
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2554 article
ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปี 2558
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ....
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ....Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032