ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


การปฏิบัติเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพจากวาตภัย article

การปฏิบัติเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพจากวาตภัย

     1. ขณะเกิดวาตภัย
          1.1 พยายามคุมสติให้ดีขณะมีลมพายุ
          1.2 ไม่ควรออกมานอกอาคาร
          1.3 ไม่ควรอยู่ในที่ลุ่ม  หรือที่ราบริมทะเล
     2. หลังเกิดวาตภัย หลังจากเกิดวาตภัย ควรปฏิบัติ ดังนี้
          2.1 เมื่อพายุสงบควรรออย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อน เพื่อให้แน่ในว่าพายุสงบแน่นอน
          2.2 หากมีผู้บาดเจ็บให้ช่วยเหลือทันที หรือนำส่งโรงพยาบาล
          2.3 หากมีสิ่งหักพัง ต้นไม้ล้ม ควรเก็บหรือจัดการให้ปลอดภัย
          2.4 ถ้ามีท่อประปาแตก ไม่ควรใช้น้ำประปา เพราอาจทำให้เกิดโรคได้  ควรรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
          2.5  หากมีเสาไฟฟ้าล้ม สายไฟขาด อย่าเข้าใกล้ ให้ทำเครื่องกีดขวาง เพื่อแจ้งอันตราย และแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาจัดการโดยเร็ว
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษี และอื่นๆ

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ article
ความหมายของ"การจัดการเรียนรู้" ( km )
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน article
คำแนะนำการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
หนังสือเสริมประสบการณ์ความรู้เรื่องเพศศึกษา ตอน วัยใสไกลเอดส์ article
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม article
วิธีป้องกันและปฎิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัย article
วิธีปฏิบัติตนช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัย article
ภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลบบางยี่โทจัดเก็บเอง
ความรู้เรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสตติด article
เกร็ดความรู้ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน และภาษีป้าย
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (เฉพาะที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง)
การจัดการน้ำเสียในชุมชน articleCopyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032