ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


การปฏิบัติเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพจากวาตภัย article

การปฏิบัติเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพจากวาตภัย

     1. ขณะเกิดวาตภัย
          1.1 พยายามคุมสติให้ดีขณะมีลมพายุ
          1.2 ไม่ควรออกมานอกอาคาร
          1.3 ไม่ควรอยู่ในที่ลุ่ม  หรือที่ราบริมทะเล
     2. หลังเกิดวาตภัย หลังจากเกิดวาตภัย ควรปฏิบัติ ดังนี้
          2.1 เมื่อพายุสงบควรรออย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อน เพื่อให้แน่ในว่าพายุสงบแน่นอน
          2.2 หากมีผู้บาดเจ็บให้ช่วยเหลือทันที หรือนำส่งโรงพยาบาล
          2.3 หากมีสิ่งหักพัง ต้นไม้ล้ม ควรเก็บหรือจัดการให้ปลอดภัย
          2.4 ถ้ามีท่อประปาแตก ไม่ควรใช้น้ำประปา เพราอาจทำให้เกิดโรคได้  ควรรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
          2.5  หากมีเสาไฟฟ้าล้ม สายไฟขาด อย่าเข้าใกล้ ให้ทำเครื่องกีดขวาง เพื่อแจ้งอันตราย และแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาจัดการโดยเร็ว
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษี และอื่นๆ

ความหมายของ"การจัดการเรียนรู้" ( km )
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน article
คำแนะนำการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
หนังสือเสริมประสบการณ์ความรู้เรื่องเพศศึกษา ตอน วัยใสไกลเอดส์ article
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม article
วิธีป้องกันและปฎิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัย article
วิธีปฏิบัติตนช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัย article
ภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลบบางยี่โทจัดเก็บเอง
ความรู้เรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสตติด article
เกร็ดความรู้ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน และภาษีป้าย
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (เฉพาะที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง)
การจัดการน้ำเสียในชุมชน article
⛈กอนช. เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่อง ระดับน้ำเพิ่มขึ้น เสี่ยงเกิดอุทกภัยหลายพื้นที่ถึง 25 พ.ค.นี้
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ปี 2565Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032