ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


สำนักปลัด
   
 

นายชัยณรงค์ ไวปิติ

 ปลัด อบต.บางยี่โท

ติดต่อผู้บริหาร

 
     
     
 

นางสาวลัดดา สหาวัตร 

 
 

รองปลัด อบต.บางยี่โท

ติดต่อผู้บริหาร

 

 

 

   
นายเฉลิมพล  อยู่เกตุ    นางสาวจีนะ  วิถีไพร
นักทรัพยากรบุคคล    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
   -   ว่าง   -
นางสาวภิญทวี  นิติอาภรณ์    
นิติกร   นักวิชาการศึกษา
     
     
นายไพฑูลย์  สืบรักษาตระกูล   นางสุนิสา  นิรพาธ
  เจ้าหน้าที่ธุรการ    ผช.จพง.ธุรการ 
     
 

 

 

 

   

 นายสำราญ บุตรน้ำเพ็ชร

                                            นายทินกร อรุณวรรณ   
      พนักงานขับรถยนต์       พนักงานจ้างตามภารกิจ  
                                                 
     
 นายศราวุฒิ อรรถสมุทร์     นายบุญช่วย  อ้นใจธรรม  
 พนักงานจ้างทั่วไป                                                                     คนงานทั่วไป  
      
  เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        
          
     
นางสาวฉัตราภรณ์  อินทรธุ               นางยุพิน  อินทรธุ

ครูผู้ดูแลเด็ก                    ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านใน                  ศพด.บ้านใน
     
     

นางดาวัน  กิจพงษ์ศรี

            ศิริญาณี ตองอ่อน 
ครูผู้ดูแลเด็ก                    ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.วัดหน้าต่างใน

           ศพด.วัดหน้าต่างใน
     
     

นางนิภา โภงชงค์

  นางจิตราภรณ์  สินมาก  
            ครูผู้ดูแลเด็ก                                                                                 ผู้ดูแลเด็ก                
          ศพด.บางยี่โท                        ศพด.โรงหลวง    
            
                                                              
ยุพา จิตขันธี       วารุณี จิตสวัสดิ์    

      ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ช่างเหล็ก                                        

                                                                                                           ผู้ดูแลเด็ก  ศพด.ช่างเหล็ก                                
         
                            
            
     
   
 

 

 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032