ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 article

 แจ้งประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท 
เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ( External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) ประจำปี พ.ศ. 2566 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ 2566 article
รายงานผลการประเมินความรายงานพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ อบต.บางยี่โท 2565 article
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท Privacy Policy of www.bangyeetho.go.th article
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 article
โครงการน้ำมันเก่า แลกน้ำมันใหม่ ลดรายจ่าย ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปี งบประมาณ 2566 article
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 9 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 article
โครงการสวนครัวชุมชน ปีงบประมาณ 2565 article
โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 article
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พ.ศ.2565 ของกรมชลประทาน article
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว article
รับบริจาคขยะรีไซเคิล article
ขยะอันตรายจากชุมชนและขยะอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 article
โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ขุดลอกคลอง และซ่อมแซมไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 article
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๘ article
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บางยี่โท article
ประกาศจังหวัดฯ มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรืองการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2564 article
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) article
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศจังหวัดฯ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศจังหวัดฯ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเรื่องติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมชี้แจงโครงการ น้ำมันเก่า แลกน้ำมันใหม่ ลดรายจ่าย ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 และโครงการสวนครัวชุมชน ประจำปี 2565 article
แจ้งประกาศ การกำชับกฎระเบียบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางยี่โท เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง article
เชิญชวนเข้าร่วม โครงการสวนครัวชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 article
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปี พ.ศ.2564 article
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางยี่โท เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 4, ครั้งที่ 5 และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางยี่โท เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 article
ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) สำหรับการจัดทำการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (ครั้งที่ 5) (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
มาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
โครงการสวนครัวเพื่อพอเพียง เพาะพันธุ์ แบ่งปัน เพื่อชุมชน
โครงการสวนครัวเพื่อพอเพียง เพาะพันธ์ แบ่งปันเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 article
ตารางกำหนดการประชาคมตำบล ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปล
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ขอเชิญชวน หน่่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพในพื้นที่ของหน่วยงาน article
ประกาศ เรื่อง บัญขีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ article
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) article
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในด้านการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ขอความร่วมมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ ทำแบบประเมินการจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๔ article
ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ article
ประกาศ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 article
ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 article
ประกาศ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 article
ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ article
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ article
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) article
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 article
ประกาศ การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ อบต.บางยี่โท ประจำปี พ.ศ.2562 article
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 article
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2563 article
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) article
คำสั่ง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน / แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล article
ประกาศ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 article
ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ประจำปี 2563 article
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 article
ประกาศ เรื่อง ใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 article
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.บางยี่โท รอบปีงบประมาณ 2561-2563 article
ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 article
ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2565 article
ประกาศ กำชับกฎระเบียบ ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง รายงานสถิติการใช้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 article
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทุกข์ ประจำปี 2563 (ตั้งแต่ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63 article
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน อบต.บางยี่โท รอบปี งบประมาณ 2561-2563 article
ประกาศ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 article
ประชาสัมพันธ์ รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.บางยี่โท ปี 2563 (ตั้งแต่ตุลาคม 62-มีนาคม 63) article
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 article
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 article
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต article
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประชาสัมพันธ์ : การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยกรมบัญชีกลาง article
ประชาสัมพันธ์โครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ article
🎤ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ article
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง article
ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท แผ่นพับเกี่ยวถังดับเพลิง article
ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท แผ่นพับวิธีการป้องกันและเอาตัวรอดจากวาตภัย article
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี article
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศใช้ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ article
ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท แผ่นพับการป้องกันและระงับอัคคีภัย article
ประกาศ ใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 article
แผนปฏิบัติการควบคุมภานใน ประจำปีงบประมาณ 2562 article
ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท แผ่นพับวิธีการเอาตัวรอดจากอุทกภัย article
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2562 article
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) article
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562 articleCopyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032