ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ article

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

แจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแสการกระทำความผิด 

>>> forms.gle/Mz4wJd9MWwMkyobv6

 

 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>>> คู่มือปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ .pdf

 

รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต

และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

>>> รายงาน สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 2566 .pdf

>>>  รายงาน สถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 65.pdf

 

 

 
รับเรื่อง - ร้องเรียนร้องทุกข์
Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032