ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


วิสัยทัศน์และภารกิจ

 วิสัยทัศน์

"องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เป็นเมืองน่าอยู่ มีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุดมสมบรูณ์ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งปวง มีการบริหารจัดการ การเมือง การปกครอง ตามหลักธรรมาภิบาล สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น"Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032