ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงลูกรัง และฝังท่อระบายน้ำทางเชื่อม (ซอยบ้าน นายไพโรจน์ เจริญคง) หมู่ที่ 1 ตำบลห่อหมก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2567
2จ้างก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรัง และฝังท่อระบายน้ำทางเชื่อม (ข้ามคลองตาแก้ว) หมู่ที่ 1 ตำบลบางยี่โท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2567
3จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมซ่อมแซมคันทางและไหล่ทางเดิม (ข้างประตูระบายน้ำท่าช้าง) หมู่ที่ 2 ตำบลบางยี่โท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2567
4จ้างก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรัง (ข้างคลองท่าช้าง) (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบางยี่โท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2567
5จ้างถมดินลานอเนกประสงค์ พร้อมลงลูกรัง (ข้างโดมอเนกประสงค์ หมู่บ้าน) หมู่ที่ 2 ตำบลบางยี่โท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2567
6จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) พร้อมลงลูกรัง (ซอยบ้าน นางจินดา สุขสมจิตร) หมู่ที่ 2 ตำบลบางยี่โท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิ.ย. 2567
7ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
8 ซื้อจะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
9ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
10 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567