* ระบบอ่านและเก็บข้อมูล e-GP จากส่วนกลาง *

หมายเหตุ : อ่านและเก็บข้อมูลตามที่ e-GP กำหนด คือ 12.01 - 15.59 และ 17.01 - 08.59 (ถ้าเปิดโปรแกรมค้างไว้ ระบบจะอ่านและเก็บข้อมูลอัตโนมัติทุกๆ 5 นาที)