ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง


ซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง (เลียบริมคลองแปดวา) (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 4 ตำบลช่างเหล็ก
สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 3 ตำบลช่างเหล็ก
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 article
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 article
คำสั่ง อบต.บางยี่โท เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ปี 2560 article
ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 article
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย
ผลประกาศสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ถนนเลียบคลองตะเภาช่วงกลางและช่วงปลายของคลองตะเภา) หมู่ที่ 4 ตำบลห่อหมก article
ผลประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 ต.บางยี่โท article
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถนนเลียบคลองตะเภาช่วงกลางและช่วงปลาย) หมู่ที่ 4 ตำบลห่อหมก
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(เลียบคลองหนองหลวง) หมู่ที่ 4 ตำบลแคตก
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมลูกรัง (เลียบคลองวัว) หมู่ที่ 2 ตำบลแคตก
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (เลียบคลองบ่อรี) จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 2 ตำบลช่างเหล็ก
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท
สอบราคาจ้างโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ค.ส.ล.) หมู่ที่ 3 ตำบลช่างเหล็ก
สอบราคาจ้างโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ค.ส.ล.) หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าไม้
ผลประกาศสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท โครงการจ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา article
บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการ โครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา article
ทะเบียนรับซอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา article
หน้า 6/8
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
[Go to top]



Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032