ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต article

1

2

3

4

5 

6
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 4) article
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 article
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) article
ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ โครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคเกษตร ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประชาสัมพันธ์ เรื่ิอง ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 article
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 article
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจำปีงบประมาณ 2559 article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2559 article
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ดูแลตัวเองในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ปี 2558
การรับขึ้นทะเบียนเพื่อจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ article
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนเตรียมการป้องกันวาตภัยอันเกิดจากพายุฤดูร้อน article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติประจำปี 2559 article
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ article
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2559-2561 article
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น article
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"คืนสีเขียวให้ชุมชน คืนต้นไม่ให้โลก"ประจำปัีงบประมาณ 2559 article
ประกาศ การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2559 article
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ (พ.ศ.2558-2560) ปรับปรุุงครั้งที่ 4 article
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอัคคีภัย และภัยธรรมชาติในช่วงฤดูแล้ง article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 article
ประชาสัมพันธ์ คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 article
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังการเกิดวาตภัยจากพายุฤดูร้อน article
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2558
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่อง การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2558 article
ประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุงท้องที่ article
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ทางไปรษณีย์ article
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่องการยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 article
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศอบต.บางยี่โท เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย ปี 2557 article
ประกาศเรื่อง การร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท สมัยสามัญ สมัยที่ 3 article
ประกาศเรื่อง การรายงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น article
ประกาศเรื่อง การกำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 article
ประกาศเรื่อง การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2557 article
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2557 article
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2557 article
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) article
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ ปี 2557
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ในกระบวนการให้บริการประชาชน article
ประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งเตือนความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำ ปี 2557 article
ประชาสัมพันธ์การติดตามแผนและผล ปี 2556
ประกาศ แผนการปฏิบัติการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 article
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่องการกำหนดกระบวนงาน เพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการประชาชน ปี 2557 article
ประชาสัมพันธ์แผนปี 2558-2560
ประชาสัมพันธ์ ผลการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภา อบต.บางยี่โท
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกาศแจ้งเตือนเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์นำ้ล้นตลิ่ง ฉบับที่ 1 article
ประกาศเรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 article
ประกาศเรื่อง ใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 article
ประกาศเรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2557-2559 article
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ประกาศ การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ๒๕๕๖ article
ประกาศ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ๒๕๕๖ article
สนับสนุนการเข้าร่วม ประชาคมอาเซียน article
ประกาศ การกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ article
เชิญชวน 'ร่วมใจใส่เสื้อขาว ร่วมแสดงพลังต้านยาเสพติด'
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแจ้งเตือนและรณรงค์ให้เกษตรกรลดการทำการเพาะปลูกข้าวนาปัง ครั้งที่ 2 article
การแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้เผาขยะ วัชพืช และเศษวัสดุ article
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ขอพร เชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ___อบต.บางยี่โท ประจำปี 2556
ประกาศ การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ article
ประกาศ การร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ๒๕๕๖ article
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2556 article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่องการกำหนดกระบวนงาน เพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการประชาชน ปี ๒๕๕๖ article
เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย article
การแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ article
ประกาศ การร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ การกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ article
ประกาศ การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ article
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2555 article
ประชาสัมพันธ์การร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 article
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2554 article
ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปี 2558
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ....
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ....Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032