ReadyPlanet.com
dot dot
bulletผลงานและกิจกรรม
bulletข้อบัญญัติ
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
bulletคู่มือสำหรับประชาชน
bulletมาตราฐานการปฏิบัติงาน
bulletแผนการดำเนินงานประจำปี
dot
dot


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) article

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2563 article
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประชาสัมพันธ์ : การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยกรมบัญชีกลาง article
ประชาสัมพันธ์โครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ article
🎤ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ article
ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท แผ่นพับเกี่ยวถังดับเพลิง article
ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท แผ่นพับวิธีการป้องกันและเอาตัวรอดจากวาตภัย article
ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท แผ่นพับการป้องกันและระงับอัคคีภัย article
ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท แผ่นพับวิธีการเอาตัวรอดจากอุทกภัย article
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2562 article
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) article
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน article
สื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า article
ประชาสัมพันธ์ : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) article
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2562 article
ประชาสัมพันธ์เรื่องรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) article
โรคพิษสุนัขบ้า คืออะไร article
ประชาสัมพันธ์ QR Code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT article
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของอบต.บางยี่โท ประจำปี พ.ศ. 2562 article
รายงานผลการดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร เพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ได้ยกร่างข้อบัญญัติเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย article
ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น article
ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน article
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ article
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ article
บทวิเคราะห์อัตรากำลังตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2561-2563 article
รายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561 article
รายงานผลการดำเนินโครงการเยี่ยมเยี่ยนบ้านผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงและมีภาวะยากจน ปีงบประมาณ 2562 article
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 article
รายงานผลการประเมิน LPA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ article
รายงานผลการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติร่วมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 article
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องการทุจริต article
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ ๕) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) article
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 article
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 article
ประกาศ การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2561 article
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ ๔) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) article
ประกาศ รายงานติดตามและประเมินผล (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ article
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 4) article
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 article
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ ๓) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) article
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) article
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2561 article
ประกาศ การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2560 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน article
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 3) article
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 2) article
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 1) article
ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต article
การจัดบุคลากรเข้ารับฝึกอบรม article
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2560 article
คำสั่ง อบต.บางยี่โท เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของอบต.บางยี่โท article
ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ โครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคเกษตร ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ ๒) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) article
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี article
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน article
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 article
คำสั่งอบต.บางยี่โท เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของอบต.บางยี่โท article
ประชาสัมพันธ์ การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี 2561 article
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะที่บ้าน ฝากธนาคารที่อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 article
ประกาศอบต.บางยี่โท เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ article
ประกาศ รายงานติดตามและประเมินผล (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ article
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2561-2563 article
แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 article
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะลดโลกร้อน ห่วงอาทรความปลอดภัยของเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 article
ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 article
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 article
ประกาศ รายงานผลการดำเนินการ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 article
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย (ประจำปีงบประมาณ 2561) article
หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล article
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ เรื่อง การจัดประชาคมตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 article
ประกาศ เรื่อง ใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 article
การประเมินความพึงพอใจของผุ้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของอบต.บางยี่โท ประจำปี พ.ศ.2560 article
ประกาศ เรื่อง การจัดประชาคมหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 article
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 article
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ครั้งที่ 2/2560 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่ิอง ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 article
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 article
การใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 article
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจำปีงบประมาณ 2559 article
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2559 article
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ดูแลตัวเองในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ปี 2558
แบบสรุปการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของอบต.บางยี่โท ประจำปีงบประมาณ 2560 article
ประกาศ เรื่อง ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 article
การรับขึ้นทะเบียนเพื่อจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ article
ประกาศใช้ แผนการดำเนินงาน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560) article
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนเตรียมการป้องกันวาตภัยอันเกิดจากพายุฤดูร้อน article
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) article
การอน