ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
(3) มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท
(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
           ขั้นตอนการยื่นคำขอ ให้ ผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการด้วยตัวเองต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. ของทุกปี   ณ  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท วันและเวลาราชการพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยองค์การของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา สำหรับคนพิการให้ใช้บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม คุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา
(2) ทะเบียนบ้าน ใน กรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ หรือในกรณีที่(พิการจะให้ผู้ดูแลคนพิการเป็น ผู้ยื่นคำขอแทนก็ได้ โดยให้ยื่นพร้อมกับเอกสารของผู้รับมอบอำนาจดังนี้
                    2.1 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยองค์การของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา            
                    2.2 ทะเบียนบ้าน

 
ระเบียบการยื่นคำร้องขอ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ articleCopyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032