ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


โครงการปลูกต้นไม้ article

 
ภาพกิจกรรม อบต.บางยี่โท

โครงการจัดตั้งสภาเด็กระดับอำเภอบางไทร ประจำปี 2560 วันที่ 23 กันยายน 2560 article
โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" ประจำปี 2560 วันที่ 19 กันยายน 2560 article
โครงการคัดแยกขยะ ลดโลกร้อน ห่วงอาทรความปลอดภัยของเยาวชน ประจำปี 2560 article
โครงการ "คัดแยกขยะที่บ้าน ฝากธนาคารขยะที่ อบต." ประจำปี 2560 article
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปี 2560 article
โครงการความร่วมมือรณรงค์การรักษาความสะอาด อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปี 2560 article
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 article
โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 article
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยการเต้นแอโรบิค" ประจำปี 2560 article
โครงการทำบุญตัดบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 วันที่ 9 มกราคม 2560 article
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560 article
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การเขียนและบริหารโครงการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 article
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท แจกทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ห้องประชุมอำเภอบางไทร วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
โครงการ"รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ Microsoft Word ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ วันที่ 19 ตุลาคม 2558
โครงการ"คัดแยกขยะลดโลกร้อน ห่วงอาทรความปลอดภัยของเยาวชน" ประจำปี 2558 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงหลวง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 ณ วัดช่างเหล็ก(พิบูลเกียรติ) วันที่ 31 สิงหาคม 2558
กิจกรรมกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 article
โครงการ ปั่น เดิน วิ่ง ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธ์ุปลา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558
โครงการชาวบางยี่โทพร้อมใจ แต่งชุดไทย ไปแห่เทียน (พรรษา) ประจำปี 2558 9 วัด วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 article
โครงการพัฒนาจิต ส่งเสริมคุณภาพชชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2558 ณ จังหวัดนครปฐม article
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปี 2558 article
โครงการ ผู้สูงอายุปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อภัยมา ประจำปี 2558 article
โครงการพัฒนาจิต ส่งเสริมคุณภาพชชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2558 ณ วัดบางยี่โท article
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ประจำปี 2558-2560 article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 article
โครงการหมู่บ้านรักษาศิล 5 ณ วัดศิริสุขขาราม วันที่ 30 มิถุนายน 2558 article
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน เวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย article
กิจกรรม วันขึ้นปีใหม่และทำบุญตักบาตร 2558 article
กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ 2557 article
โครงการ"คัดแยกขยะลดโลกร้อน ห่วงอาทรความปลอดภัยของเยาวชน"
โครงการ"คืนสีเขียวให้ชุมชน คืนต้นไม้ให้โลก"
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2557
โครงการประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร เชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2557
โครงการทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ 2557
โครงการพัฒนาจิต ส่งเสริมคุณภาพชชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2556
งานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ขอพร เชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 7
คลองสวยน้ำใส(กิจกรรมชุมชม ม.๓ ตำบลบางยี่โท
งานวันสตรีสากล ปี ๒๕๕๖
บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ปี ๒๕๕๖
ศึกษาดูงาน จ. น่าน ปี ๒๕๕๖
วันเด็ก ปี ๒๕๕๖
ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ปี๒๕๕๖
วันสงกรานต์ ปี 2554 article
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อิ่มบุญ อิ่มใจ article
ท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพถิ่น article
กีฬาที่ราชคราม article
โครงการ คืนสีเขียวให้ชุมชน คืนต้นไม้ให้โลก ประจำปีงบประมาณ 2559 article
ฉีดยาหมาแมวกันบ้า article
ประชุมอบรมสัมมนาอสป. article
จังหวัดเคลื่อนที่ articleCopyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032