ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท Privacy Policy of www.bangyeetho.go.th article

 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ.pdf
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ( External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) ประจำปี พ.ศ. 2566 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ 2566 article
รายงานผลการประเมินความรายงานพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ อบต.บางยี่โท 2565 article
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 article
โครงการน้ำมันเก่า แลกน้ำมันใหม่ ลดรายจ่าย ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปี งบประมาณ 2566 article
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 9 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 article
โครงการสวนครัวชุมชน ปีงบประมาณ 2565 article
โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 article
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พ.ศ.2565 ของกรมชลประทาน article
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว article
รับบริจาคขยะรีไซเคิล article
ขยะอันตรายจากชุมชนและขยะอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 article
โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ขุดลอกคลอง และซ่อมแซมไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 article
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๘ article
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บางยี่โท article
ประกาศจังหวัดฯ มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรืองการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2564 article
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) article
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศจังหวัดฯ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศจังหวัดฯ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเรื่องติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมชี้แจงโครงการ น้ำมันเก่า แลกน้ำมันใหม่ ลดรายจ่าย ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 และโครงการสวนครัวชุมชน ประจำปี 2565 article
แจ้งประกาศ การกำชับกฎระเบียบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางยี่โท เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง article
เชิญชวนเข้าร่วม โครงการสวนครัวชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 article
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปี พ.ศ.2564 article
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางยี่โท เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 4, ครั้งที่ 5 และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางยี่โท เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 article
ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) สำหรับการจัดทำการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (ครั้งที่ 5) (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
มาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
โครงการสวนครัวเพื่อพอเพียง เพาะพันธุ์ แบ่งปัน เพื่อชุมชน
โครงการสวนครัวเพื่อพอเพียง เพาะพันธ์ แบ่งปันเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 article
ตารางกำหนดการประชาคมตำบล ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปล
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ขอเชิญชวน หน่่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพในพื้นที่ของหน่วยงาน article
ประกาศ เรื่อง บัญขีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ article
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) article
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในด้านการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ขอความร่วมมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ ทำแบบประเมินการจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๔ article
ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ article
ประกาศ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 article
ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 article
ประกาศ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 article
ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ article
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ article
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) article
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 article
ประกาศ การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ อบต.บางยี่โท ประจำปี พ.ศ.2562 article
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 article
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2563 article
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) article
คำสั่ง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน / แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล article
ประกาศ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 article
ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ประจำปี 2563 article
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 article
ประกาศ เรื่อง ใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 article
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.บางยี่โท รอบปีงบประมาณ 2561-2563 article
ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 article
ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2565 article
ประกาศ กำชับกฎระเบียบ ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง รายงานสถิติการใช้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 article
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทุกข์ ประจำปี 2563 (ตั้งแต่ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63 article
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน อบต.บางยี่โท รอบปี งบประมาณ 2561-2563 article
ประกาศ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 article
ประชาสัมพันธ์ รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.บางยี่โท ปี 2563 (ตั้งแต่ตุลาคม 62-มีนาคม 63) article
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 article
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 article
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต article
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประชาสัมพันธ์ : การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยกรมบัญชีกลาง article
ประชาสัมพันธ์โครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ article
🎤ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ article
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง article
ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท แผ่นพับเกี่ยวถังดับเพลิง article
ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท แผ่นพับวิธีการป้องกันและเอาตัวรอดจากวาตภัย article
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี article
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศใช้ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ article
ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท แผ่นพับการป้องกันและระงับอัคคีภัย article
ประกาศ ใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 article
แผนปฏิบัติการควบคุมภานใน ประจำปีงบประมาณ 2562 article
ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท แผ่นพับวิธีการเอาตัวรอดจากอุทกภัย article
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2562 article
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) article
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน article
สื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า articleCopyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032