ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


โครงการน้ำมันเก่า แลกน้ำมันใหม่ ลดรายจ่าย ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปี งบประมาณ 2566 article

 โครงการน้ำมันเก่า แลกน้ำมันใหม่ ลดรายจ่าย ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปี งบประมาณ 2566

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น article
🚒🧯🔥 แจ้งช่องทางติดต่อ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บางยี่โท 🚒🧯🔥
📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣 การจัดงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 15 - 24 ธันวาคม 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา article
หน้าฝนนี้ต้องระวัง article
ภาพการดำเนินงานโครงการน้ำมันเก่า แลกน้ำมันใหม่ ลดรายจ่ายใส่ใจสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566
การจัดทำแผนที่แม่บท ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา article
แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 article
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการธุจริต รอบ 6 เดือน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการธุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท
แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ( External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) ประจำปี พ.ศ. 2566 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ 2566 article
รายงานผลการประเมินความรายงานพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ อบต.บางยี่โท 2565 article
ประชาสัมพันธ์ ขอเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกน้ำมันพืชเก่า เพื่อขอรับน้ำมันพืชใหม่
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท Privacy Policy of www.bangyeetho.go.th article
เรื่อง รายงานสรุปผลข้อมูลสถิติผู้มารับบริการในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.บางยี่โท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 article
หนังสือรับรอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ไม่มีการถูกชี้มูลความผิดในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 article
ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566 - 2570
ขอยางมะตอยซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 3 ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปีงบประมาณ 2565
ฐานข้อมูลด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565
ลงไปซ่อมแซมถนนลูกรังบ่อจรเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 9 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 article
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน และ ศพด. ในเขต อบต.บางยี่โท โครงการคัดกรองเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงเชิงรุก ต.ห่อหมก โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขต อบต.บางยี่โท ปีงบประมาณ 2565
ขอลูกรังไปเททางเข้าโดม หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการสวนครัวชุมชน ปีงบประมาณ 2565 article
โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 article
กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พ.ศ.2565 ของกรมชลประทาน article
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ร่วมรณรงค์ไม่เผาในพื้นที่โล่งเพื่อลดมลพิษทางอากาศ
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว article
ประกาศ เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขอเชิญชวน จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ
10 เคล็ดลับเลิกบุหรี่
รับบริจาคขยะรีไซเคิล article
ผลดีจากการเลิกสูบบุหรี่
ขยะอันตรายจากชุมชนและขยะอิเล็กทรอนิกส์ article
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ อบต.บางยี่โท สนับสนุนให้ความรู้ในการป้องกันโรค
ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 article
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน ประจำปี 2565
โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ขุดลอกคลอง และซ่อมแซมไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน อบต.บางยี่โท
จำนวนกิจกรรมที่ อบต.บางยี่โท ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ภาพการจัดงาน ไหว้พระธาตุเจดีย์ศรีบางไทร
มาตรการประหยัดพลังงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 article
ประกาศ เรื่องช่องทางการรับความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประชาชน
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๘ article
กิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อต่างๆ
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บางยี่โท article
ประกาศจังหวัดฯ มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรืองการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2564 article
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) article
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศจังหวัดฯ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศจังหวัดฯ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเรื่องติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมชี้แจงโครงการ น้ำมันเก่า แลกน้ำมันใหม่ ลดรายจ่าย ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 และโครงการสวนครัวชุมชน ประจำปี 2565 article
แจ้งประกาศ การกำชับกฎระเบียบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางยี่โท เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง article
เชิญชวนเข้าร่วม โครงการสวนครัวชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 article
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปี พ.ศ.2564 article
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางยี่โท เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 4, ครั้งที่ 5 และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางยี่โท เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 article
ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) สำหรับการจัดทำการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (ครั้งที่ 5) (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
มาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
โครงการสวนครัวเพื่อพอเพียง เพาะพันธุ์ แบ่งปัน เพื่อชุมชน
โครงการสวนครัวเพื่อพอเพียง เพาะพันธ์ แบ่งปันเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 article
ตารางกำหนดการประชาคมตำบล ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปล
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ article
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) article
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในด้านการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ลานกีฬา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท
ขอความร่วมมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ ทำแบบประเมินการจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๔ article
ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ article
ประกาศ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 article
ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 article
ประกาศ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 article
ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ article
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ article
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) article
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 article
ประกาศ การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ อบต.บางยี่โท ประจำปี พ.ศ.2562 article
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 articleCopyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032