ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ประชาสัมพันธ์แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พ.ศ.2565 ของกรมชลประทาน article

 ด้วยความห่วงใยและปราถนาดีจากการนำของนายกนฤมล หวังเทพอนุเคราะห์ คณะผู้บริหาร/จนท. อบต.บางยี่โท

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พ.ศ.2565 ของกรมชลประทาน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 9 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 article
โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 article
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว article
รับบริจาคขยะรีไซเคิล article
ขยะอันตรายจากชุมชนและขยะอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 article
โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ขุดลอกคลอง และซ่อมแซมไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 article
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๘ article
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บางยี่โท article
ประกาศจังหวัดฯ มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรืองการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2564 article
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) article
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศจังหวัดฯ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศจังหวัดฯ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเรื่องติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมชี้แจงโครงการ น้ำมันเก่า แลกน้ำมันใหม่ ลดรายจ่าย ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 และโครงการสวนครัวชุมชน ประจำปี 2565 article
แจ้งประกาศ การกำชับกฎระเบียบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางยี่โท เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง article
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปี พ.ศ.2564 article
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางยี่โท เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 4, ครั้งที่ 5 และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางยี่โท เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 article
ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) สำหรับการจัดทำการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (ครั้งที่ 5) (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
มาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
โครงการสวนครัวเพื่อพอเพียง เพาะพันธุ์ แบ่งปัน เพื่อชุมชน
โครงการสวนครัวเพื่อพอเพียง เพาะพันธ์ แบ่งปันเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 article
ตารางกำหนดการประชาคมตำบล ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปล
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ขอเชิญชวน หน่่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพในพื้นที่ของหน่วยงาน article
ประกาศ เรื่อง บัญขีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ article
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) article
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในด้านการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ขอความร่วมมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ ทำแบบประเมินการจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๔ article
ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ article
ประกาศ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 article
ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 article
ประกาศ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 article
ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ article
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ article
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) article
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 article
ประกาศ การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ อบต.บางยี่โท ประจำปี พ.ศ.2562 article
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 article
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2563 article
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) article
คำสั่ง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน / แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล article
ประกาศ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 article
ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ประจำปี 2563 article
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 article
ประกาศ เรื่อง ใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 article
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.บางยี่โท รอบปีงบประมาณ 2561-2563 article
ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 article
ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2565 article
ประกาศ กำชับกฎระเบียบ ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง รายงานสถิติการใช้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 article
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทุกข์ ประจำปี 2563 (ตั้งแต่ตุลาคม 62 ถึง 31 มีนาคม 63 article
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน อบต.บางยี่โท รอบปี งบประมาณ 2561-2563 article
ประกาศ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2561-2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 article
ประชาสัมพันธ์ รายงานสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.บางยี่โท ปี 2563 (ตั้งแต่ตุลาคม 62-มีนาคม 63) article
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 article
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 article
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต article
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประชาสัมพันธ์ : การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยกรมบัญชีกลาง article
ประชาสัมพันธ์โครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ article
🎤ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ article
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง article
ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท แผ่นพับเกี่ยวถังดับเพลิง article
ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท แผ่นพับวิธีการป้องกันและเอาตัวรอดจากวาตภัย article
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี article
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศใช้ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ article
ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท แผ่นพับการป้องกันและระงับอัคคีภัย article
ประกาศ ใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 article
แผนปฏิบัติการควบคุมภานใน ประจำปีงบประมาณ 2562 article
ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท แผ่นพับวิธีการเอาตัวรอดจากอุทกภัย article
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2562 article
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) article
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562 article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน article
สื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า article
ประชาสัมพันธ์ : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562 article
การอนุรํกษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน ประจำปี 2562 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) article
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2562 article
ประชาสัมพันธ์เรื่องรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) article
โรคพิษสุนัขบ้า คืออะไร article
คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประชาสัมพันธ์ QR Code ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT article
คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในการสั่งอนุญาตเรื่องการขอข้อมูลข่าวสารทางการราชการ article
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สัญญาณและอาการของโรคพิษสุนัขบ้า article
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของอบต.บางยี่โท ประจำปี พ.ศ. 2562 article
ข้อบัญญัติการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขต อบต. article
การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุธธรรมและความโปร่งใสในการดำนเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) article
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ article
ประกาศ ใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 article
รายงานผลการดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร เพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ article
ประกาศ การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2562 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ได้ยกร่างข้อบัญญัติเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย article
ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น article
ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน article
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ article
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ article
บทวิเคราะห์อัตรากำลังตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2561-2563 article
รายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561 article
รายงานผลการดำเนินโครงการเยี่ยมเยี่ยนบ้านผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงและมีภาวะยากจน ปีงบประมาณ 2562 article
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 article
รายงานผลการประเมิน LPA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ article
รายงานผลการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติร่วมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 article
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องการทุจริต article
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ ๕) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) article
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 article
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561 article
ประกาศ การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2561 article
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ ๔) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) article
ประกาศ รายงานติดตามและประเมินผล (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ article
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 4) article
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 article
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ ๓) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) article
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) article
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2561 article
ประกาศ การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2560 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน article
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 3) article
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 2) article
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 1) article
ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต article
การจัดบุคลากรเข้ารับฝึกอบรม article
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2560 article
คำสั่ง อบต.บางยี่โท เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของอบต.บางยี่โท article
ผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ โครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคเกษตร ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (ฉบับที่ ๒) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) article
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี article
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน article
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 article
คำสั่งอบต.บางยี่โท เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของอบต.บางยี่โท article
ประชาสัมพันธ์ การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี 2561 article
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะที่บ้าน ฝากธนาคารที่อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 article
ประกาศอบต.บางยี่โท เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ article
ประกาศ รายงานติดตามและประเมินผล (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ article
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2561-2563 article
แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 article
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะลดโลกร้อน ห่วงอาทรความปลอดภัยของเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 article
ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 article
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 article
ประกาศ รายงานผลการดำเนินการ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 article
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย (ประจำปีงบประมาณ 2561) article
หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล article
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ เรื่อง การจัดประชาคมตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 article
ประกาศ เรื่อง ใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 article
การประเมินความพึงพอใจของผุ้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของอบต.บางยี่โท ประจำปี พ.ศ.2560 article
ประกาศ เรื่อง การจัดประชาคมหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 article
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 article
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ครั้งที่ 2/2560 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่ิอง ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 article
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 article
การใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 article
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจำปีงบประมาณ 2559 article
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2559 article
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ดูแลตัวเองในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ปี 2558
แบบสรุปการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของอบต.บางยี่โท ประจำปีงบประมาณ 2560 article
ประกาศ เรื่อง ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 article
การรับขึ้นทะเบียนเพื่อจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ article
ประกาศใช้ แผนการดำเนินงาน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560) article
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนเตรียมการป้องกันวาตภัยอันเกิดจากพายุฤดูร้อน article
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) article
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ครั้งที่ 1/2560 article
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2560 article
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 article
ประกาศ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติประจำปี 2559 article
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ article
การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของ อบต.บางยี่โท article
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน article
ประชาสัมพันธ์การจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 article
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2559-2561 article
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น article
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"คืนสีเขียวให้ชุมชน คืนต้นไม่ให้โลก"ประจำปัีงบประมาณ 2559 article
ประกาศ การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2559 article
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ ( 2558 - 2560) (ปรับปรุงครั้งที่ 4) article
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอัคคีภัย และภัยธรรมชาติในช่วงฤดูแล้ง article
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562( ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2560 article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ article
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 article
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังการเกิดวาตภัยจากพายุฤดูร้อน article
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2558
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่อง การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2558 article
ประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุงท้องที่ article
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ทางไปรษณีย์ article
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่องการยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 article
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศอบต.บางยี่โท เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย ปี 2557 article
ประกาศเรื่อง การร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท สมัยสามัญ สมัยที่ 3 article
ประกาศเรื่อง การรายงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น article
ประกาศเรื่อง การกำหนดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 article
ประกาศเรื่อง การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2557 article
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2557 article
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2557 article
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) article
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ ปี 2557
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ในกระบวนการให้บริการประชาชน article
ประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งเตือนความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำ ปี 2557 article
ประชาสัมพันธ์การติดตามแผนและผล ปี 2556
ประกาศ แผนการปฏิบัติการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 article
ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่องการกำหนดกระบวนงาน เพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการประชาชน ปี 2557 article
ประชาสัมพันธ์แผนปี 2558-2560
ประชาสัมพันธ์ ผลการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภา อบต.บางยี่โท
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกาศแจ้งเตือนเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์นำ้ล้นตลิ่ง ฉบับที่ 1 article
ประกาศเรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 article
ประกาศเรื่อง ใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 article
ประกาศเรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2557-2559 article
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ประกาศ การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ๒๕๕๖ article
ประกาศ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ๒๕๕๖ article
สนับสนุนการเข้าร่วม ประชาคมอาเซียน article
ประกาศ การกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ article
เชิญชวน 'ร่วมใจใส่เสื้อขาว ร่วมแสดงพลังต้านยาเสพติด'
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแจ้งเตือนและรณรงค์ให้เกษตรกรลดการทำการเพาะปลูกข้าวนาปัง ครั้งที่ 2 article
การแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้เผาขยะ วัชพืช และเศษวัสดุ article
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ขอพร เชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปี 2556
ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ___อบต.บางยี่โท ประจำปี 2556
ประกาศ การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ article
ประกาศ การร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ๒๕๕๖ article
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2556 article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่องการกำหนดกระบวนงาน เพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการประชาชน ปี ๒๕๕๖ article
เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย article
การแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ article
ประกาศ การร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ การกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ article
ประกาศ การกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ article
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2555 article
ประชาสัมพันธ์การร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 article
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 article
ประชาสัมพันธ์การกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2554 article
ขอเชิญชวน หน่่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพในพื้นที่ของหน่วยงาน
ประกาศ เรื่อง บัญขีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ ใช้บังคับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 article
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี 2563 article
ตรวจสอบน้ำยาเคม๊ (ถังดับเพลิง) article
ประกาศ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันอุบัติภัยภายในชุมชน ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 article
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศ
การร้องเรียน/ร้องทุกข์ article
ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ....
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ....Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032