ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบบก.01) article

 
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 article
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 article
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 article
แผนการจัดซื้อจัดจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 article
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนฯ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงหลวง article
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนฯ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) article
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนฯ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่างเหล็ก article
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ประจำปี 2563 article
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 article
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 article
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 article
สรุปผลการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2563 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (เลียบคลองช่างเหล็ก) หมู่ี่ 1-4 ตำบลช่างเหล็ก article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบคลองรางสะแก) หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3 ต.ห่อหมก article
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบคลองรางสะแก) หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3 ตำบลห่อหมก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ article
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (เลียบคลองช่างเหล็ก) หมู่ที่ 1-4 ตำบลชางเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ article
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบบก.01) article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบคลองรางสะแก) หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3 ตำบลห่อหมก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบบก.01) article
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบบก.01 article
ประกาศกำหนดตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (เลียบคลองช่างเหล็ก) หมู่ที่ 1-4 ต.ช่างเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 article
รายงายผลการใช้จ่าย ประจำปี 2563 (รายงานรอบ 6 เดือน) article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ DLTV ศพด.ตำบลบางยี่โท article
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส article
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 article
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 article
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 article
การติดป้ายประกาศตามโครงการก่อสร้างต่าง ๆ article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเก้าเลี้ยว บ้านข้างวัด ม.1 ต.บางยี่โท article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเก้าเลี้ยว บ้านข้างวัด ม.1 ต.บางยี่โท article
ตาราง ปปช. 01 โครงการ จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเก้าเลี้ยว ม.1 ต.บางยี่โท article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา DLTV article
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนสายหลัก ถึงบ้านนายเทียบ สนทอง) ม.5 ต.แคตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบคลองเหนือ) ม.2 ต.หน้าไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกดินเลนและกำจัดวัชพืช (คลองขุนศรี) ม.3 ต.บางยี่โท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนสายหลัก บ้านนางสาวสำเนียง จันทริกแยกบ้านนางสำรวม สุทธิธรรม) ม.5 ต.แคตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบคลองช่างเหล็ก ออกไปทางป้อมตำรวจ) ม.4 ต.ช่างเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง (เลียบคลองตะเภา วนรอบทุ่ง) ม.4 ต.ห่อหมก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (เลียบคลองช่างเหล็ก ออกไปทางป้อมตำรวจ) หมู่ที 4 ต.ช่างเหล็ก article
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (เลียบคลองเหนือ) หมู๋ที่ 2 ต.หน้าไม้ article
ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (จากถนนสายหลัก ถึงบ้านนายเทียบ สนทอง) หมู๋ที่ 5 ต.แคตก article
ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกดินเลนและกำจัดวัชพืช (คลองขุนศรี) หมู่ที่ 3 ต.บางยี่โท article
ประกาศประกวดราคาจ้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (จากถนนสายหลัก บ้านนางสาวสำเนียง จันทริกแยกบ้านนางสำรวม สุทธิธรรม) หมู่ที่ 5 ต.แคตก article
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (เลียบคลองตะเภา วนรอบทุ่ง) หมู่ที่ 4 ต.ห่อหมก article
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 article
สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 article
ผลประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4 ต.บางยี่โท article
ผลประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5 ต.แคตก article
ผลประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 ต.แคตก article
ผลประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.2 ต.ห่อหมก article
ผลประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.2 ต.ช่างเหล็ก article
ผลประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.1 ต.บางยี่โท article
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรังและฝังท่อระบายน้ำ ม.3 ต.ห่อหมก article
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 ตำบลบางยี่โท article
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ตำบลแคตก article
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 ตำบลแคตก article
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 2 ตำบลห่อหมก article
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 2 ตำบลช่างเหล็ก article
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ม.1 ต.บางยี่โท article
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรังและฝังท่อระบายน้ำ ม.3 ต.ห่อหมก article
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตกลงราคาข้อบัญญัติ 60) article
สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนเลียบคลองตะเภาช่วงกลางและ่ช่วงปลายของคลองตะเภา) หมู่ที่ 4 ตำบลห่อหมก article
ผลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างรพสต.ห่อหมก หลังใหม่) ม.2 ต.ห่อหมก
ผลประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง (เลียบคลองคาง ด้านทิศใต้) ม.1 ต.ห่อหมก
ผลประกาศสอบราคาโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 2 ช่วง) ม.4 ต.แคตก
ผลประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบริมคลองรางขะน้อยทางไปบ้านนายประสิทธิ์ สุขสมชล) ม.4 ต.ช่างเหล็ก
ผลประกาศสอบราคาโครงกรซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เลียบริมคลองโรงหลวง ฝั่งตรงข้ามวัดศิริสุขาราม ตรงบริเวณหน้าบ้านนายชูชาติ พรมราช) ม.4 ต.ช่างเหล็ก
ผลประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง (เลียบคลองแปดวา) (จำนวน 2 ช่วง) ม.4 ต.ช่างเหล็ก
ผลประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ช่างเหล็ก
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) (ข้างรพสต.ห่อหมก หลังใหม่) หมู่ที่ 2 ตำบลห่อหมก
สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง (เลียบคลองคาง ด้านทิศใต้) หมู่ที่ 1 ตำบลห่อหมก
สอบราคาจ้าง โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 4 ตำบลแคตก
สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (เลียบริมคลองรางขะน้อย ทางไปบ้านนายประสิทธิ์ สุขสมชล) หมู่ที่ 4 ตำบลช่างเหล็ก
สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (เลียบริมคลองโรงหลวง ฝั่งตรงข้ามวัดศิริสุขาราม ตรงบริเวณหน้าบ้านนายชูชาติ พรมราช) หมู่ที่ 4 ตำบลช่างเหล็ก
ซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง (เลียบริมคลองแปดวา) (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 4 ตำบลช่างเหล็ก
สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 3 ตำบลช่างเหล็ก
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 article
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 article
คำสั่ง อบต.บางยี่โท เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ปี 2560 article
ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 article
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย
ผลประกาศสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ถนนเลียบคลองตะเภาช่วงกลางและช่วงปลายของคลองตะเภา) หมู่ที่ 4 ตำบลห่อหมก article
ผลประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.3 ต.บางยี่โท article
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถนนเลียบคลองตะเภาช่วงกลางและช่วงปลาย) หมู่ที่ 4 ตำบลห่อหมก
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(เลียบคลองหนองหลวง) หมู่ที่ 4 ตำบลแคตก
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมลูกรัง (เลียบคลองวัว) หมู่ที่ 2 ตำบลแคตก
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (เลียบคลองบ่อรี) จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 2 ตำบลช่างเหล็ก
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท
สอบราคาจ้างโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ค.ส.ล.) หมู่ที่ 3 ตำบลช่างเหล็ก
สอบราคาจ้างโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ค.ส.ล.) หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าไม้
ผลประกาศสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท โครงการจ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา article
บัญชีให้หรือขายรูปแบบรายการ โครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา article
ทะเบียนรับซอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา article
ประกาศ อบต.บางยี่โท เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ article
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง article
ผลการประกาศสอบราคา โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 1 ตำบลแคตก
ผลการประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนดิน(ข้ามคลองหัวโคก)พร้อมฝังท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยมและผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 ตำบลบางยี่โท
ผลการประกาศสอบราคา โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 5 ตำบลแคตก
ผลการประกาศสอบราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก (ค.ส.ล.) (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 4 ตำบลช่างเหล็ก
ผลการประกาศสอบราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก (ค.ส.ล.) (เส่้นหน้าประปาช่างเหล็กถึงบ้านคุณบุญเสริม หอมระรื่น) หมู่ที่ 2 ตำบลช่างเหล็ก
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา article
ผลการประกาศสอบราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตคเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (ตั้งแต่คอสะพานหน้าวัดช่างเหล็ก หน้าบ้านนายธนูถึงบ้านนายสมคิด) (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 1 ตำบลช่างเหล็ก
ผลการประกาศสอบราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (จากบ้านนายเฉลิม ถึงบ้านนายขจร) หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท
ผลการประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (คันคลองลำรางสะแก) หมู่ที่ 3 ตำบลห่อหมก
ผลการประกาศสอบราคา โครงการขุดลอกดินเลนและกำจัดวัชพืช (คลองข้างถนนทางหลวงชนบท) จากปากทางเข้าถึงข้างวัดหน้าต่างนอก 2 ฝั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าไม้
ผลการประกาศสอบราคา โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ต่อจากสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลช่างเหล็ก
ผลการประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรัง(ทางเข้าชุมชนหลังร้านสำลีแยกขวาไปบ้านนางพยงค์ สินมาก แยกซ้ายไปบ้านนางสุจินต์ สุขสุชะโน) ม.1 ต.บางยี่โท
โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ต่อจากสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลช่างเหล็ก article
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบบก.
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้ร
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 3 ตำบลช่างเหล็ก
โครงการขุดลอกดินเลนและกำจัดวัชพืช (คลองข้างถนนทางหลวงชนบท) จากปากทางเข้าถึงข้างวัดหน้าต่างนอก 2 ฝั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าไม้ article
โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 1 ตำบลแคตก article
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (คันคลองลำรางสะแก) หมู่ที่ 3 ตำบลห่อหมก article
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (จากบ้านนายเฉลิม ถึงบ้านนายขจร) หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท article
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตคเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (ตั้งแต่คอสะพานหน้าวัดช่างเหล็ก หน้าบ้านนายธนูถึงบ้านนายสมคิด) (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 1 ตำบลช่างเหล็ก article
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก (ค.ส.ล.) (เส่้นหน้าประปาช่างเหล็กถึงบ้านคุณบุญเสริม หอมระรื่น) หมู่ที่ 2 ตำบลช่างเหล็ก article
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก (ต.ส.ล.) (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 4 ตำบลช่างเหล็ก article
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (จำนวน 2 ช่วง) หมู่ที่ 5 ตำบลแคตก article
โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรัง (ทางเข้าชุมชนหลังร้านสำลีแยกขวาไปบ้านนางพยงค์ สินมาก แยกซ้ายไปทางบ้านนางสุจินต์ สุขชะโน) หมู่ที่ 1 ตำบลบางยี่โท article
โครงการก่อสร้างถนนดิน(ข้ามคลองหัวโคก)พร้อมฝังท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยมและผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 ตำบลบางยี่โท articleCopyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032