ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) article

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 20 มีนาคม 2563

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดช่างเหล็ก
ภาพกิจกรรม อบต.บางยี่โท

ขอเชิญชวนสวมใส่ผ้าไทยตลอดเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2566 article
ต้อนรับคณะจากมูลนิธิ TTAA เพื่อเพื่อนมนุษย์พร้อมคณะ ในงานรับมอบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเสริมลาภ เสริมทรัพย์ เสริมบารมี โรงเรียนวัดศิริสุขาราม article
โครงการ "จิตอาสาพัฒนา" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรฯ (รัชกาลที่ 10) article
โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566-2570) รอบที่3 article
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 article
โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) article
โครงการรู้ทันภัยจากสื่อออนไลน์เพื่อสุขภาพกายจิตที่ดี article
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติทางถนน อบต.บางยี่โท ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย ประจำปี 2566 article
โครงการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 article
จังหวัด อำเภอ ลงตรวจเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ ตามโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา article
ประชาคมจัดทำแผนพัฒนา พ.ศ. 2566 - 2570 article
โครงการจิตอาสาร่วมใจรักษ์พัฒนา คลองขุนศรี
วันน้อมรำลึกครบรอบ ๑๐ ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง article
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 article
งานทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ อบต.บางยี่โท
โครงการสวนครัวชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการน้ำมันเก่า แลกน้ำมันใหม่ ลดรายจ่าย ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย article
การประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี 2565
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 article
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 article
โครงการรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ ถนนสายรอง และชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
พิธีทำบุญอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 article
ตรวจสอบน้ำยาเคมี (ถังดับเพลิง) article
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น article
บริษัท ปตท. จัดกิจกรรมสุขภาพดี เคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ วัดสุนทราราม ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา article
กิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และคนพิการ ตามโครงการชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง ‘’บวร’’ ณ. วัดกระแชง ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา article
โครงการพอเพียงเพื่อพ่อ เพาะพันธุ์ แบ่งปัน เพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 article
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 article
โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ปีงบประมาณ 2563 article
ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2563 article
อบต.บางยี่โท ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.พระนครศรีอยุธยา ให้บริการช่วยเหลือฟื้นฟูร่างกายและสติปัญญา เด็กพิการ article
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติร่วมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 article
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน article
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2562 article
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 article
โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจน ประจำปีงบประมาณ 2562 article
โครงการพัฒนาจิตส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 article
การจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ article
โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันอุบัติภัยภายในชุมชน ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 article
โครงการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรคภาวะหัวใจตายเฉียบพลัน ฯ article
ซ่อมแซมไฟฟ้า และไฟถนน article
โครการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น article
กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 article
โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 article
โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 article
โครงการพอเพียงเพื่อพ่อ เพาะพันธุ์ แบ่งปันเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 article
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 article
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปี 2562 article
โครงการประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ขอพร-เชิดชูผู้สูงอายุ article
โครงการ "คัดแยกขยะที่บ้าน ฝากธนาคารขยะที่ อบต." ประจำปี 2561 article
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังกำจัดผักตบชวา" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 article
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปี 2561 article
โครงการคัดแยกขยะ ลดโลกร้อน ห่วงอาทรความปลอดภัยของเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561 article
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 article
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน อบต.บางยี่โท ร่วมปลูกและขยายพันธุ์ ต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 article
โครงการรวมพลังกำจัดผักตบชวา นำมาทำปุ๋ยหมัก ประจำปี 2561 article
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน อบต.บางยี่โท ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 article
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2561 article
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาขิกสภาองค์การบริหารส่ว่นตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2561 article
โครงการพอเพียงเพื่อพ่อ เพาะพันธุ์ แบ่งปันเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2561 article
โครงการพัฒนาจิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ ปีงบประมาณ 2561 article
โครงการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติร่วมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 article
โครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ประจำปี 2561 article
โครงการ ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือเพื่อชุมชน ประจำปี 2561 article
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 article
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังกำจัดผักตบชวา" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 article
โครงการจัดตั้งสภาเด็กระดับอำเภอบางไทร ประจำปี 2560 วันที่ 23 กันยายน 2560 article
โครงการ "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" ประจำปี 2560 วันที่ 19 กันยายน 2560 article
โครงการคัดแยกขยะ ลดโลกร้อน ห่วงอาทรความปลอดภัยของเยาวชน ประจำปี 2560 article
โครงการ "คัดแยกขยะที่บ้าน ฝากธนาคารขยะที่ อบต." ประจำปี 2560 article
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปี 2560 article
โครงการความร่วมมือรณรงค์การรักษาความสะอาด อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปี 2560 article
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 article
โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 article
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยการเต้นแอโรบิค" ประจำปี 2560 article
โครงการทำบุญตัดบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 วันที่ 9 มกราคม 2560 article
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560 article
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การเขียนและบริหารโครงการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 article
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท แจกทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ห้องประชุมอำเภอบางไทร วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
โครงการ"รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ Microsoft Word ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ วันที่ 19 ตุลาคม 2558
โครงการ"คัดแยกขยะลดโลกร้อน ห่วงอาทรความปลอดภัยของเยาวชน" ประจำปี 2558 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโรงหลวง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 ณ วัดช่างเหล็ก(พิบูลเกียรติ) วันที่ 31 สิงหาคม 2558
กิจกรรมกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 article
โครงการ ปั่น เดิน วิ่ง ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธ์ุปลา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558
โครงการชาวบางยี่โทพร้อมใจ แต่งชุดไทย ไปแห่เทียน (พรรษา) ประจำปี 2558 9 วัด วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 article
โครงการพัฒนาจิต ส่งเสริมคุณภาพชชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2558 ณ จังหวัดนครปฐม article
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปี 2558 article
โครงการ ผู้สูงอายุปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อภัยมา ประจำปี 2558 article
โครงการพัฒนาจิต ส่งเสริมคุณภาพชชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2558 ณ วัดบางยี่โท article
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ประจำปี 2558-2560 article
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 article
โครงการหมู่บ้านรักษาศิล 5 ณ วัดศิริสุขขาราม วันที่ 30 มิถุนายน 2558 articleCopyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032