ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 article

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ  ประจำปีงบประมาณ 2561
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หน้าฝนนี้ต้องระวัง article
การจัดทำแผนที่แม่บท ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา article
แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 article
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการธุจริต รอบ 6 เดือน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการธุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท
แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ( External Integrity and Transparency Assessment : EIT ) ประจำปี พ.ศ. 2566 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ 2566 article
รายงานผลการประเมินความรายงานพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ อบต.บางยี่โท 2565 article
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท Privacy Policy of www.bangyeetho.go.th article
เรื่อง รายงานสรุปผลข้อมูลสถิติผู้มารับบริการในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.บางยี่โท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 article
หนังสือรับรอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ไม่มีการถูกชี้มูลความผิดในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 article
ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566 - 2570
ขอยางมะตอยซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 3 ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการน้ำมันเก่า แลกน้ำมันใหม่ ลดรายจ่าย ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปี งบประมาณ 2566 article
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปีงบประมาณ 2565
ฐานข้อมูลด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565
ลงไปซ่อมแซมถนนลูกรังบ่อจรเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 9 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 article
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน และ ศพด. ในเขต อบต.บางยี่โท โครงการคัดกรองเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงเชิงรุก ต.ห่อหมก โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขต อบต.บางยี่โท ปีงบประมาณ 2565
ขอลูกรังไปเททางเข้าโดม หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการสวนครัวชุมชน ปีงบประมาณ 2565 article
โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 article
กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พ.ศ.2565 ของกรมชลประทาน article
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ร่วมรณรงค์ไม่เผาในพื้นที่โล่งเพื่อลดมลพิษทางอากาศ
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว article
ประกาศ เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขอเชิญชวน จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ
10 เคล็ดลับเลิกบุหรี่
รับบริจาคขยะรีไซเคิล article
ผลดีจากการเลิกสูบบุหรี่
ขยะอันตรายจากชุมชนและขยะอิเล็กทรอนิกส์ article
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ อบต.บางยี่โท สนับสนุนให้ความรู้ในการป้องกันโรค
ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 article
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน ประจำปี 2565
โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ขุดลอกคลอง และซ่อมแซมไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน อบต.บางยี่โท
จำนวนกิจกรรมที่ อบต.บางยี่โท ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ภาพการจัดงาน ไหว้พระธาตุเจดีย์ศรีบางไทร
มาตรการประหยัดพลังงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 article
ประกาศ เรื่องช่องทางการรับความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประชาชน
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๘ article
กิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อต่างๆ
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.บางยี่โท article
ประกาศจังหวัดฯ มาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรืองการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2564 article
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) article
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศจังหวัดฯ มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศจังหวัดฯ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเรื่องติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมชี้แจงโครงการ น้ำมันเก่า แลกน้ำมันใหม่ ลดรายจ่าย ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 และโครงการสวนครัวชุมชน ประจำปี 2565 article
แจ้งประกาศ การกำชับกฎระเบียบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางยี่โท เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง article
เชิญชวนเข้าร่วม โครงการสวนครัวชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 article
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปี พ.ศ.2564 article
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางยี่โท เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 4, ครั้งที่ 5 และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บางยี่โท เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 article
ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) สำหรับการจัดทำการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (ครั้งที่ 5) (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
มาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
โครงการสวนครัวเพื่อพอเพียง เพาะพันธุ์ แบ่งปัน เพื่อชุมชน
โครงการสวนครัวเพื่อพอเพียง เพาะพันธ์ แบ่งปันเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 article
ตารางกำหนดการประชาคมตำบล ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปล
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 article
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 article
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท article
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ article
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) article
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในด้านการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 article
ลานกีฬา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท
ขอความร่วมมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ ทำแบบประเมินการจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๔ article
ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ article
ประกาศ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 article
ประกาศ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 article
ประกาศ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563 article
ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ article
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ article
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) article
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 article
ประกาศ การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ อบต.บางยี่โท ประจำปี พ.ศ.2562 article
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 article
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2563 article
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) article
คำสั่ง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน / แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล article
ประกาศ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 articleCopyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032