ReadyPlanet.com
dot dot
bulletผลงานและกิจกรรม
bulletข้อบัญญัติ
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
bulletคู่มือสำหรับประชาชน
bulletมาตราฐานการปฏิบัติงาน
bulletแผนการดำเนินงานประจำปี
dot
dot


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ผลงานและกิจกรรม

 

      กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง  
 

    โครงการพัฒนาจิต  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ  ประจำปีงบประมาณ 2561

 
    โครงการคัดแยกขยะที่บ้าน  ฝากธนาคารที่ อบต. ประจำปีงบประมาณ 2561   
      โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังกำจัดผักตบชวา" ครังที่ 2 ประจำปี 2561  
      โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ อบต. บางยี่โท ประจำปี 256  
      ข้อมูลสถิติการให้บริการ  ประจำปีงบประมาณ 2561   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032