ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ผลงานและกิจกรรม

 

     ข้อมูลสถิติให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2562.pdf  
      กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง  
 

    โครงการพัฒนาจิต  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ  ประจำปีงบประมาณ 2561

 
    โครงการคัดแยกขยะที่บ้าน  ฝากธนาคารที่ อบต. ประจำปีงบประมาณ 2561   
      โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังกำจัดผักตบชวา" ครังที่ 2 ประจำปี 2561  
      โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ อบต. บางยี่โท ประจำปี 256  
      ข้อมูลสถิติการให้บริการ  ประจำปีงบประมาณ 2561   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032