ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
bulletรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ผลงานและกิจกรรม

 

     ข้อมูลสถิติให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2562.pdf  
      กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง  
 

    โครงการพัฒนาจิต  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ  ประจำปีงบประมาณ 2561

 
    โครงการคัดแยกขยะที่บ้าน  ฝากธนาคารที่ อบต. ประจำปีงบประมาณ 2561   
      โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมพลังกำจัดผักตบชวา" ครังที่ 2 ประจำปี 2561  
      โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ อบต. บางยี่โท ประจำปี 256  
      ข้อมูลสถิติการให้บริการ  ประจำปีงบประมาณ 2561   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032